papaja v prahu

papaja v prahu

(Carica papaya powder)