sladkorna voda

sladkorna voda

(5-Ethyl-4-Hydroxy-2-Methylfuran-3(2H)-One)